1. Preambulum

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Közalapítvány) jelen
Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja az ügyfeleit, illetve szerződéses partnereit az általa, az adott partner vonatkozásában kezelt
személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési
és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Közalapítvány a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és
európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A személyes adatainak megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi
tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandók az Ön által megadott személyes adatok
kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személyek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek,
illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

2. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő adatai

2.1 A Közalapítvány

 • Megnevezés: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
 • Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.
 • Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01
 • Adószám: 18052851-2-42

2.2 Az adatvédelmi tisztviselő

 • Neve: Dr. Miklós Péter
 • Levelezési címe: 1117 Budapest, Völgycsillag utca 4., 6. emelet 02. a.
 • E-mail címe: info@doboskohidi.eu

3. A kezelt adatok célja, köre, jogalapja és időtartama

3.1 A személyes és online konzultációval és tanácsadással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy amennyiben Ön előzetes hitelbírálat, igényfelmérés vonatkozásában e-mailben, telefonon, vagy a honlapon
történő regisztráció során, vagy egy rendezvényen megkeresi a Közalapítványt, akkor a Közalapítvány felvegye Önnel a kapcsolatot.
Kezelt adatok köre A Közalapítvány az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, illetve adott esetben az Ön által a kapcsolatfelvétellel vagy az ügyével
összefüggésben közölt további személyes adatait kezeli. Online konzultáció során hozzáférünk a résztvevőről készülő kép-és
hangfelvételekhez. Bizonyos esetekben a felvételek rögzítésre kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés időtartama A Közalapítvány az Ön adatait – figyelemmel az adott program futamidejére, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglalt kötelezettségekre – a mikrohitelezési
programban történő részvétel esetén a várható szerződéskötésből folyó kötelezettség teljesítése és jogosultságának gyakorlásának
megszűnésétől számított 10 évig kezeli, amennyiben Ön a támogatási programban nem vesz részt – az Európai Uniós támogatások
elszámolásának igazolása érdekében – a konzultációt követő legfeljebb 5 évig kezeli. Online konzultáció esetében, amennyiben
rögzítünk kép-és hangfelvételt, azok legkésőbb a rögzítést követő 3 hónap után törlésre kerülnek.

3.2 A hírlevélre történő feliratkozással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy amennyiben Ön a honlapon történő regisztráció során feliratkozik hírlevelünkre, akkor a Közalapítvány
az Ön által megadott e-mail címes elérhetőségére hírlevelet küldhessen aktuális rendezvényeiről, szolgáltatásairól és fontos
híreiről.
Kezelt adatok köre A Közalapítvány az Ön nevét és e-mail címét, illetve adott esetben az Ön által közölt további személyes adatait kezeli.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés időtartama A Közalapítvány az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli a személyes adatait. A hírlevél adatbázis tartalmát a
Közalapítvány legalább évente felülvizsgálja.

3.3 Az üzleti partnerekkel való együttműködéssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja Az adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat létesítése, a szerződések megfelelő teljesítése.
Kezelt adatok köre A Közalapítvány az üzleti partner kijelölt kapcsolattartójának, illetve amennyiben az üzleti partner magánszemély, annak nevét,
e-mail címét, telefonszámát és beosztásának megnevezését kezeli.
Az adatkezelés jogalapja A Közalapítvány a kijelölt kapcsolattartó személyes adatait a Közalapítvány, illetve a jogi személy üzleti partner jogos érdeke
alapján kezeli [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Mind a Közalapítványnak, mind az üzleti partnernek jogos érdeke, hogy a
szerződés megkötése vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében a Közalapítvány képviselője
fel tudja venni a kapcsolatot az üzleti partnerrel vagy annak kijelölt munkavállalójával. Ez szükségszerűen igényli bizonyos
személyes adatok kezelését. Amennyiben az üzleti partner magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozókat is), az adatkezelés
a Közalapítvány és az üzleti partner között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
Az adatkezelés időtartama Üzleti partnerek, illetve kapcsolattartóik személyes adatait annyi ideig kezeli a Közalapítvány, amíg szükséges a kommunikáció
szempontjából, valamint ameddig a releváns jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik (2013. évi V. törvény alapján a szerződés
teljesítésétől, vagy megszűnésétől 5 év, a 2000. évi C. törvény alapján a számla kiállításától 8 év).

3.4 Események szervezésével, lebonyolításával és elszámolásával összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja Az adatok kezelésének célja a Közalapítvány által szervezett rendezvényekre, workshopokra (eseményekre) való jelentkezés során a
látogatók azonosítása, nyilvántartása, az esemény kép-és videofelvételek útján történő dokumentálása, promóciós tevékenység az
eseményen készült kép-és videofelvételek megosztása nyilvánosan), valamint a szervezéssel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
teljesítése.
Kezelt adatok köre Az eseményekre jelentkező személyek neve, aláírása, meghívottak esetén e-mail címük, kép-és videofelvételek készítése esetén a
látogatók felvételeken szereplő azonosítható képmása.
Az adatkezelés jogalapja Az események szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés a látogatók hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja). Az eseményekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek jogszabályon alapulnak, így ennek kapcsán a
Közalapítvány adatkezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján többek között
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adott projektre vonatkozó
külön jogszabály). Tömegfelvételek készítése esetében az adatkezelés jogalapja a Közalapítványnak az események dokumentálásához
fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
Az adatkezelés időtartama A hozzájáruláson alapuló adatkezelések kapcsán a Közalapítvány a személyes adatokat a látogató hozzájárulásának visszavonásáig
kezeli, a jogos érdeke alapján kezelt adatokat pedig a látogató tiltakozásáig. Az elszámolási kötelezettségek teljesítése
érdekében a Közalapítvány a releváns személyes adatokat jogszabályban (többek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adott projektre vonatkozó külön jogszabály) meghatározott ideig kezeli.

3.5. A mikrofinanszírozási tevékenységgel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja a mikrofinanszírozással kapcsolatos bármilyen szerződésben rögzített tevékenység ellátása, ennek érdekében,
valamint a szerződéses partner beazonosítása érdekében a személyes adatok felhasználása, valamint szükség esetén továbbítása
harmadik fél (például más jogi személy, más magánszemély, állami szerv) részére.
Kezelt adatok köre Az Adatkezelő a mikrofinanszírozással kapcsolatos bármilyen szerződésben rögzített tevékenység ellátásával, annak érdekében vagy a
beazonosítással kapcsolatosan, az Ön által közölt személyes adatait kezeli.
Az adatkezelés jogalapja Amennyiben az Adatkezelő magánszeméllyel köt a mikrofinanszírozással kapcsolatos bármilyen szerződést, akkor a szerződés
teljesítése jelenti a jogalapot [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Tájékoztatjuk arról, hogy ha Ön nem biztosítja az Adatkezelő
számára a szerződésben rögzített tevékenység ellátásához szükséges személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a
szerződésben vállaltak szerint ellátni a feladatait. Ha az Adatkezelő jogi személlyel köt a mikrofinanszírozással kapcsolatos
szerződést, akkor az adatkezelést jogos érdek jogalapjának alkalmazásával végzi [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], tehát a jogi
személy által kijelölt kapcsolattartó személyes adatainak kezelése (név, telefonszám, e-mail cím, beosztás), valamint a
szerződésben vállalt feladatok ellátása mind az Adatkezelő, mind a jogi személy érdeke.
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a természetes személyek adatait a szerződésből folyó kötelezettség teljesítésének megszűnésétől számított 10 évig
kezeli.

4. A Közalapítvány weboldalának meglátogatásával kapcsolatos adatkezelés

A Közalapítvány által üzemeltetett www.bvk.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) cookie-kat (sütiket) használ, amely fájlok a felhasználó
oldallátogatási szokásairól információkat szolgáltatnak, de személyes információkat nem tárolnak. A sütik lehetővé teszik a Közalapítvány
számára, hogy szolgáltatásait fejlessze, a felhasználói élményt fokozza. A sütik által szolgáltatott adatok tanulmányozása révén
változatosabb, és a látogatók igényeihez igazított felhasználó élményt tud a Közalapítvány nyújtani.

A cookie-k használatát Ön a saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.A cookie-k által
gyűjtött információkat a Közalapítvány nem értékesíti, adja bérbe vagyterjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon
szolgáltatások biztosításáhozszükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen ésönkéntesen megadta.

A Weboldalon használt sütik listája külön mellékletben található.

A Weboldal független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartottoldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel
a Közalapítvány nem ellenőrzi azinformációk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben aharmadik fél adatvédelmi
irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a Közalapítvány felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelenszabályzat bármely részét. Kérjük, hogy
rendszeresen látogasson el a Weboldalra éstájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az adatkezelési tájékoztatóváltozásainak
közzétételét követően továbbra is használja a Weboldalat, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

5. Adatfeldolgozó igénybevétele

A Közalapítvány az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére jogosult szerződéses partnereket igénybe venni, akik
összefoglalva a következők:

 • Tárhely.Eu Kft.
  • szolgáltatás: tárhelyszolgáltatás
  • elérhetőség: www.tarhely.eu
 • CREDINFO Kft.
  • szolgáltatás: adat lekérdezés
  • elérhetőség: www.credinfo.hu
 • Achron Informatika Kft.
  • szolgáltatás: informatikai szolgáltató
  • elérhetőség: www.achron.hu
 • N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
  • szolgáltatás: hírlevélküldés, rendezvényekre való jelentkezés
  • elérhetőség: www.webgalamb.hu
 • Zoom Video Communications, Inc.
  • szolgáltatás: videókonferencia szolgáltatás
  • elérhetőség: www.zoom.us
 • Céginfo.hu Kft.
  • szolgáltatás: adat lekérdezés
  • elérhetőség: https://www.ceginfo.hu/
 • Lechner Nonprofit Kft.
  • szolgáltatás: adat lekérdezés
  • elérhetőség: http://www.takarnet.hu/
 • Feketelista Adatbank Kft.
  • szolgáltatás: adat lekérdezés
  • elérhetőség: https://feketelista.hu/
 • RLB-60 Bt.
  • szolgáltatás: könyvelőprogram
  • elérhetőség: https://www.rlb.hu/
 • LÁ. VA Manager Iroda Kft.
  • szolgáltatás: iktatás és iratkezelés
  • elérhetőség: http://www.lava.hu
 • PayPal Inc.
  • szolgáltatás: fizetési műveletek bonyolítása
  • elérhetőség: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home
 • Zoom Video Communications, Inc.
  • szolgáltatás: videókonferencia szolgáltatás
  • elérhetőség: www.zoom.us
 • MiniCRM Zrt.
  • szolgáltatás: ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer
  • elérhetőség: https://www.minicrm.hu/
 • Trello, Inc.
  • szolgáltatás: ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer
  • elérhetőség: https://trello.com/
 • Eventbrite

Ezen szerződéses partnerek a személyes adatokat a Közalapítvány nevében kezelik, kizárólag az általa adott utasítás szerint jogosultak
eljárni. A Közalapítvány a szerződéses partnerek munkáját ellenőrzi. A Közalapítvány csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek
megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR
követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

6. Adattovábbítás

A Közalapítvány az alábbi az alábbi címzetteknek továbbítja a személyes adatokat:

 • Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat;
 • Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat;
 • Garantiqua Hitelgarancia Zrt.
 • Magyar Vállakozásfejlesztési Alapítvány;
 • Magyar Államkincstár;
 • Nemzeti Egészségbiztosító Alapkezelő.
 • Kölcsönszerződés közokiratba foglalása során eljáró közjegyző
 • Az egyes projektek elszámolási szabályozásában rögzített szervezetek;
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.

A Közalapítvány az Eventbrite szolgáltatásait veszi igénybe adatfeldolgozóként a rendezvényekre történő regisztrációhoz kapcsolódóan,
amely szolgáltató személyes adatokat továbbíthat egy, az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező adatkezelőnek. Az Eventbrite
kijelenti, hogy az Európai Gazdasági Térségből továbbított személyes adatok tekintetében beépítette az Európai Gazdasági Térségből történő
adattovábbításokra kötelezően alkalmazandó, új Általános Szerződési Feltételeket amelyek a
https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/data-processing-addendum-for-organizers?lg=en_US elérhetőek és a
szolgáltató által alkalmazott adatkezelési záradék részét képezik.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A Közalapítvány munkavállalói kizárólag a munkaszerződésükben és munkaköri leírásukban rögzített feladataik ellátásának
teljesítése érdekében kezelik az adatokat.

8. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

A Közalapítvány a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén
az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Közalapítvány kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre
juttatásához szükségesek. A Közalapítvány ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

9. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

Tájékoztatás kéréséhez való jog Ön tájékoztatást kérhet a Közalapítvány által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Közalapítvány tájékoztatja Önt arról,
hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben
megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.
Másolat készítéséhez való jog Ön másolatot kérhet a Közalapítvány által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Közalapítvány az Ön által megjelölt
elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az Önről kezelt személyes adatok másolatát.
Módosításához való jog A megkeresett Közalapítvány kérelmére módosítja, pontosítja a személyes adatát, vagy a továbbiakban az Ön által a rendelkezésre
bocsátott új személyes adatot tárolja.
Hozzájárulás visszavonása Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, akkor Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás
visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
Törléshez való jog A Közalapítvány elérhetőségére küldött levelében kérheti a személyes adatainak a törlését. A Közalapítvány csak a GDPR által
meghatározott esetekben tagadhatja meg az Ön kérelmét.
Elfeledtetéshez való jog Amennyiben a Közalapítvány az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a személyes adatokat törölnie kell, akkor a
Közalapítvány minden észszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott adatokat átvevő
adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a Közalapítványtól a személyes adatok törlését.
Korlátozáshoz való jog Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha – az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett
azok felhasználásának korlátozását kéri; – a Közalapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok
zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A korlátozáshoz való jog esetében meg kell
jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A Közalapítvány az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesítik, hogy
a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolják. Így például elektronikus adatállományok esetében külső
adathordozóra kimentik, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolják.
Adathordozható-sághoz való jog Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait széles körben használt formátumban (így különösen .pdf, .doc kiterjesztésű fájlban)
megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti, hogy közvetlenül a Közalapítvány továbbítsa a személyes adatait más
adatkezelő számára.
Tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek jogalapjának
alkalmazásával történő kezelése ellen. A Közalapítvány ekkor megvizsgálja az Ön jogos érdekeit, és elsődlegesen akkor kezelheti a
személyes adatokat, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

A Közalapítvány a kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a Közalapítvány a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól,
valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Közalapítványnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való
jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Közalapítvány meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

10. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez a Közalapítvány Adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a fent megadott
elérhetőségeken. Az igényérvényesítését, panaszát írásban, elektronikus úton, vagy személyesen – jegyzőkönyvbe rögzítéssel – terjesztheti
elő az Adatvédelmi tisztviselőnél. A kérelmet, panaszt az adatvédelmi tisztviselő annak tartalma alapján, 30 napon belül elbírálja,
megvizsgálja.

Jogainak érvényesítése céljából a Közalapítvány intézkedéseinek jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy ha az Ön megítélése szerint a
Közalapítvány adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) hatósági eljárását kezdeményezheti.

Közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha az Ön megítélése szerint a Közalapítvány az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a
jogszabálysértő eljárása során Önnek kárt okoz.

11. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Budapest, 2023.05.

Analitika sütik kezelése

Weboldalon használt sütik listája

Süti neve Szolgáltató neve Adattárolási idő Süti funkciója
__sharethis_cookie_test__ bvk.hu session Szükséges
CookieConsent bvk.hu 1 év Szükséges
csrftoken mixcloud.com 1 év Szükséges
JSESSIONID nr-data.net session Szükséges
rc::a google.com folyamatos (persistent) Szükséges
_ga bvk.hu 2 év Statisztikai
_ga mixcloud.com 2 év Statisztikai
_gat mixcloud.com 1 nap Statisztikai
_gid bvk.hu 1 nap Statisztikai
_gid mixcloud.com 1 nap Statisztikai
chid mixcloud.com session Statisztikai
collect google-analytics.com session Statisztikai
mx_t mixcloud.com 10 év Statisztikai
previmpr mixcloud.com session Statisztikai
ads/ga-audiences google.com session marketing
GPS youtube.com 1 nap marketing
IDE doubleclick.net 1 év marketing
p2 scorecardresearch.com session marketing
st_samesite consensu.org session marketing
test_cookie doubleclick.net 1 nap marketing
UID scorecardresearch.com 2 év marketing
UIDR scorecardresearch.com 2 év marketing
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 179 nap marketing
YSC youtube.com session marketing
yt-remote-cast-installed youtube.com session marketing
yt-remote-connected-devices youtube.com folyamatos (persistent) marketing
yt-remote-device-id youtube.com folyamatos (persistent) marketing
yt-remote-fast-check-period youtube.com session marketing
yt-remote-session-app youtube.com session marketing
yt-remote-session-name youtube.com session marketing