Pályázat általános igazgatói munkakör betöltésére

 A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (1072 Budapest, Rákóczi út 18.) pályázatot hirdet általános igazgatói pozíció főállású munkaviszony keretében történő betöltésére.

Az általános igazgató az Mt. szerint vezető állású munkavállalónak minősül, azaz a munkarendje kötetlen, további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, továbbá köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.

A munkaviszony létesítésére és megszüntetésére, a díjazás megállapítására, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnöke jogosult.

Munkakör: általános igazgató

A jogviszony időtartama: határozatlan, 3 hónapos próbaidővel

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a Kuratórium munkájának előkészítése, dokumentálása, a Kuratóriumi elnök munkájának segítése
 • a Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos valamennyi irat, jegyzőkönyv és döntés nyilvántartása
 • a Közalapítvány által kötendő szerződések, munkaszerződések előkészítése
 • az üzleti tervezés rendjének kialakítása, irányítása, működtetése
 • a Közalapítvány éves költségvetésének tervezése, a Kuratórium által elfogadott éves költségvetés végrehajtásának koordinálása, arról beszámoló elkészítése
 • részvétel a Közalapítvány éves szakmai programjának tervezésében, végrehajtásában és a beszámoló elkészítésében, a Közalapítvány többi igazgatóságával együttműködve
 • beruházások, beszerzések tervezése, koordinálása
 • közreműködés pályázatok elkészítésében
 • kapcsolattartás az Alapítóval, a Közalapítvány vezető tisztségviselőivel, hatóságokkal, partnerekkel
 • a Titkárság tevékenységének felügyelete
 • együttműködés a munkaszervezeten belül működő igazgatóságokkal

 

Pályázati feltételek:

 • MSc mérnök, közgazdász vagy jogi diploma, illetve korábbi diploma esetén okleveles közgazdász vagy okleveles mérnök végzettség
 • Büntetlen előélet
 • tárgyalóképes angol nyelvtudás

 

A pályázat elbírálásakor pozitívan értékelhető szempontok:

 • civil szervezet egészének, vagy részének irányításában, működtetésében szerzett tapasztalat
 • vállalkozásfejlesztési programok, projektek vezetésében, illetve nemzetközi projektek projektmenedzsmentje területén szerzett tapasztalat
 • mikrovállalkozások hitelezése, illetve mikrofinanszírozási területen szerzett tapasztalat
 • nemzetközi kapcsolatrendszer vállalkozásfejlesztési területen
 • vezetői számviteli ismeretek, gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • a szakmai tapasztalatok, gyakorlat igazolása
 • a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes, önéletrajz
 • motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy az Mt. szerint vezető állású munkavállalókra vonatkozó kikötéseket tudomásul vette és annak meg tud felelni a munkaszerződés megkötésének napjától.
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok Közalapítvány általi kezeléséhez
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók általi megismeréséhez azok részére történő sokszorosításához, továbbításához.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat elektronikus úton az info@bvk.hu e-mail címen, vagy személyesen a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 1072 Budapest, Rákóczi út 18. címén lehet benyújtani.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

Posted in Főoldalra, Karrier and tagged , .