MTI – Kamattámogatási program mikrovállalkozásoknak Józsefvárosban

Kamattámogatást kap­hat­nak a jó­zsef­vá­ro­si mik­ro­vál­lal­ko­zá­sok a Budapest Mikrohitel Program ke­re­té­ben jó­vá­ha­gyott hi­te­lek­hez. A hi­telt igény­lő vál­lal­ko­zá­sok sze­mély­re sza­bott ta­nács­adás­ban is ré­sze­sül­nek.

A ka­mat­tá­mo­ga­tá­si prog­ram­ban azok a jó­zsef­vá­ro­si szék­he­lyű, élet­ké­pes üz­le­ti terv­vel ren­del­ke­ző mik­ro­vál­lal­ko­zá­sok ve­het­nek részt, me­lyek tíz­nél ke­ve­sebb sze­mélyt fog­lal­koz­tat­nak, va­la­mint elő­ző éves net­tó ár­be­vé­te­lük vagy mér­leg­fő­össze­gük nem ha­lad­ja meg a 2 mil­lió eu­rót (600 mil­lió fo­rin­tot).

Valamennyi köl­csön akár évi 2,9 szá­za­lé­kos ka­mat mel­lett, plusz költ­sé­gek (pél­dá­ul hi­tel­bí­rá­la­ti díj, fo­lyó­sí­tá­si ju­ta­lék) nél­kül, 3-10 év fu­tam­idő­re ve­he­tő igény­be, for­gó­esz­köz vá­sár­lás és be­ru­há­zás ese­tén ma­xi­mum 10 mil­lió fo­rint, vissza­töl­tő­dő hi­tel­ke­ret ese­tén ma­xi­mum 7,5 mil­lió fo­rint össze­gig, in­gat­lan­biz­to­sí­ték mel­lett.

A Józsefvárosban szék­hellyel ren­del­ke­ző női, il­let­ve a fi­a­tal mik­ro­vál­lal­ko­zá­sok 2,4 szá­za­lé­kos ka­mat mel­lett jut­hat­nak mik­ro­hi­tel­hez.

Forrás: MTI
Posted in Sajtómegjelenések and tagged , , , , .