Adatvédelem

 1. Preambulum

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Közalapítvány) jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja az ügyfeleit, illetve szerződéses partnereit az általa, az adott partner vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Közalapítvány a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A személyes adatainak megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandók az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személyek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

 1. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő adatai

2.1       A Közalapítvány

Megnevezés:               Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Székhely:                     1072 Budapest, Rákóczi út 18.

Statisztikai számjel:     18052851-9499-561-01

Adószám:                     18052851-2-42

2.2       Az adatvédelmi tisztviselő

Neve:                          Dr. Miklós Péter

Levelezési címe:        1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/A/1.

E-mail címe:               info@doboskohidi.eu

 

 1. A kezelt adatok célja, köre, jogalapja és időtartama

3.1       A személyes és online konzultációval és tanácsadással összefüggő adatkezelés 

Az adatkezelés célja  

Az adatkezelés célja, hogy amennyiben Ön előzetes hitelbírálat, igényfelmérés vonatkozásában e-mailben, telefonon, vagy a honlapon történő regisztráció során, vagy egy rendezvényen megkeresi a Közalapítványt, akkor a Közalapítvány felvegye Önnel a kapcsolatot.

 

Kezelt adatok köre  

A Közalapítvány az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, illetve adott esetben az Ön által a kapcsolatfelvétellel vagy az ügyével összefüggésben közölt további személyes adatait kezeli. Online konzultáció során hozzáférünk a résztvevőről készülő kép-és hangfelvételekhez. Bizonyos esetekben a felvételek rögzítésre kerülnek.

 

Az adatkezelés

jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatkezelés időtartama  

A Közalapítvány az Ön adatait – figyelemmel az adott program futamidejére, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglalt kötelezettségekre – a mikrohitelezési programban történő részvétel esetén a várható szerződéskötésből folyó kötelezettség teljesítése és jogosultságának gyakorlásának megszűnésétől számított 10 évig kezeli, amennyiben Ön a támogatási programban nem vesz részt – az Európai Uniós támogatások elszámolásának igazolása érdekében –  a konzultációt követő legfeljebb 5 évig kezeli. Online konzultáció esetében, amennyiben rögzítünk kép-és hangfelvételt, azok legkésőbb a rögzítést követő 3 hónap után törlésre kerülnek.

 

3.2       A hírlevélre történő feliratkozással összefüggő adatkezelés 

Az adatkezelés célja  

Az adatkezelés célja, hogy amennyiben Ön a honlapon történő regisztráció során feliratkozik hírlevelünkre, akkor a Közalapítvány az Ön által megadott e-mail címes elérhetőségére hírlevelet küldhessen aktuális rendezvényeiről, szolgáltatásairól és fontos híreiről.

 

Kezelt adatok köre  

A Közalapítvány az Ön nevét és e-mail címét, illetve adott esetben az Ön által közölt további személyes adatait kezeli. 

 

Az adatkezelés

jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Az adatkezelés időtartama  

A Közalapítvány az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli a személyes adatait. A hírlevél adatbázis tartalmát a Közalapítvány legalább évente felülvizsgálja.

  

3.3       Az üzleti partnerekkel való együttműködéssel összefüggő adatkezelés 

Az adatkezelés célja  

Az adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat létesítése, a szerződések megfelelő teljesítése.

 

Kezelt adatok köre  

A Közalapítvány az üzleti partner kijelölt kapcsolattartójának, illetve amennyiben az üzleti partner magánszemély, annak nevét, e-mail címét, telefonszámát és beosztásának megnevezését kezeli.

 

Az adatkezelés

jogalapja

 

A Közalapítvány a kijelölt kapcsolattartó személyes adatait a Közalapítvány, illetve a jogi személy üzleti partner jogos érdeke alapján kezeli [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Mind a Közalapítványnak, mind az üzleti partnernek jogos érdeke, hogy a szerződés megkötése vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében a Közalapítvány képviselője fel tudja venni a kapcsolatot az üzleti partnerrel vagy annak kijelölt munkavállalójával. Ez szükségszerűen igényli bizonyos személyes adatok kezelését.

Amennyiben az üzleti partner magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozókat is), az adatkezelés a Közalapítvány és az üzleti partner között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

 

Az adatkezelés időtartama  

Üzleti partnerek, illetve kapcsolattartóik személyes adatait annyi ideig kezeli a Közalapítvány, amíg szükséges a kommunikáció szempontjából, valamint ameddig a releváns jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik (2013. évi V. törvény alapján a szerződés teljesítésétől, vagy megszűnésétől 5 év, a 2000. évi C. törvény alapján a számla kiállításától 8 év).

 

3.4       Események szervezésével, lebonyolításával és elszámolásával összefüggő adatkezelés 

Az adatkezelés célja  

Az adatok kezelésének célja a Közalapítvány által szervezett rendezvényekre, workshopokra (eseményekre) való jelentkezés során a látogatók azonosítása, nyilvántartása, az esemény kép-és videofelvételek útján történő dokumentálása, promóciós tevékenység az eseményen készült kép-és videofelvételek megosztása nyilvánosan), valamint a szervezéssel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek teljesítése.

 

Kezelt adatok köre  

Az eseményekre jelentkező személyek neve, aláírása, meghívottak esetén e-mail címük, kép-és videofelvételek készítése esetén a látogatók felvételeken szereplő azonosítható képmása.

 

Az adatkezelés

jogalapja

 

Az események szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés a látogatók hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az eseményekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek jogszabályon alapulnak, így ennek kapcsán a Közalapítvány adatkezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján többek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adott projektre vonatkozó külön jogszabály). Tömegfelvételek készítése esetében az adatkezelés jogalapja a Közalapítványnak az események dokumentálásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

 

Az adatkezelés időtartama  

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések kapcsán a Közalapítvány a személyes adatokat a látogató hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az elszámolási kötelezettségek teljesítése érdekében a Közalapítvány a releváns személyes adatokat jogszabályban (többek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adott projektre vonatkozó külön jogszabály) meghatározott ideig kezeli.

 

 1. A Közalapítvány weboldalának meglátogatásával kapcsolatos adatkezelés

A Közalapítvány által üzemeltetett www.bvk.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) cookie-kat (sütiket) használ, amely fájlok a felhasználó oldallátogatási szokásairól információkat szolgáltatnak, de személyes információkat nem tárolnak. A sütik lehetővé teszik a Közalapítvány számára, hogy szolgáltatásait fejlessze, a felhasználói élményt fokozza. A sütik által szolgáltatott adatok tanulmányozása révén változatosabb, és a látogatók igényeihez igazított felhasználó élményt tud a Közalapítvány nyújtani.

A cookie-k használatát Ön a saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. A cookie-k által gyűjtött információkat a Közalapítvány nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Weboldalon használt sütik listája külön mellékletben található.

A Weboldal független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Közalapítvány nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a Közalapítvány felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el a Weboldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az adatkezelési tájékoztató változásainak közzétételét követően továbbra is használja a Weboldalat, az a
változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül. 

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

A Közalapítvány az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére jogosult szerződéses partnereket igénybe venni, akik összefoglalva a következők:

 • Tárhely.Eu Kft.
  • szolgáltatás: tárhelyszolgáltatás
  • elérhetőség: www.tarhely.eu
 • CREDINFO Kft.
  • szolgáltatás: adat lekérdezés
  • elérhetőség: www.credinfo.hu
 • Achron Informatika Kft.
  • szolgáltatás: informatikai szolgáltató
  • elérhetőség: www.achron.hu
 • N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
  • szolgáltatás: hírlevélküldés, rendezvényekre való jelentkezés
  • elérhetőség: www.webgalamb.hu
 • Zoom Video Communications, Inc.
  • szolgáltatás: videókonferencia szolgáltatás
  • elérhetőség: www.zoom.us
 • Céginfo.hu Kft.
  • szolgáltatás: adat lekérdezés
  • elérhetőség: https://www.ceginfo.hu/
 • Lechner Nonprofit Kft.
  • szolgáltatás: adat lekérdezés
  • elérhetőség: http://www.takarnet.hu/
 • Feketelista Adatbank Kft.
  • szolgáltatás: adat lekérdezés
  • elérhetőség: https://feketelista.hu/
 • RLB-60 Bt.
  • szolgáltatás: könyvelőprogram
  • elérhetőség: https://www.rlb.hu/
 • LÁ. VA Manager Iroda Kft.
  • szolgáltatás: iktatás és iratkezelés
  • elérhetőség: http://www.lava.hu
 • PayPal Inc.
  • szolgáltatás: fizetési műveletek bonyolítása
  • elérhetőség: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home
 • MiniCRM Zrt.
  • szolgáltatás: ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer
  • elérhetőség: https://www.minicrm.hu/
 • Trello, Inc.
  • szolgáltatás: ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer
  • elérhetőség: https://trello.com/

Ezen szerződéses partnerek a személyes adatokat a Közalapítvány nevében kezelik, kizárólag az általa adott utasítás szerint jogosultak eljárni. A Közalapítvány a szerződéses partnerek munkáját ellenőrzi. A Közalapítvány csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

 1. Adattovábbítás

A Közalapítvány az alábbi az alábbi címzetteknek továbbítja a személyes adatokat:

 • Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat;
 • Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat;
 • Garantiqua Hitelgarancia Zrt.
 • Magyar Vállakozásfejlesztési Alapítvány;
 • Magyar Államkincstár;
 • Nemzeti Egészségbiztosító Alapkezelő.
 • Kölcsönszerződés közokiratba foglalása során eljáró közjegyző
 • Az egyes projektek elszámolási szabályozásában rögzített szervezetek;
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.

Harmadik országban székhellyel rendelkező adatkezelő részére a Közalapítvány nem továbbít személyes adatot.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A Közalapítvány munkavállalói kizárólag a munkaszerződésükben és munkaköri leírásukban rögzített feladataik ellátásának teljesítése érdekében kezelik az adatokat. 

 1. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

A Közalapítvány a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Közalapítvány kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Közalapítvány ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

 1. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok
Tájékoztatás kéréséhez

való jog

 

Ön tájékoztatást kérhet a Közalapítvány által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Közalapítvány tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

 

Másolat készítéséhez

való jog

 

Ön másolatot kérhet a Közalapítvány által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Közalapítvány az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az Önről kezelt személyes adatok másolatát.

 

Módosításához való jog  

A megkeresett Közalapítvány kérelmére módosítja, pontosítja a személyes adatát, vagy a továbbiakban az Ön által a rendelkezésre bocsátott új személyes adatot tárolja.

 

Hozzájárulás visszavonása

 

 

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, akkor Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

Törléshez való jog  

A Közalapítvány elérhetőségére küldött levelében kérheti a személyes adatainak a törlését. A Közalapítvány csak a GDPR által meghatározott esetekben tagadhatja meg az Ön kérelmét.

 

Elfeledtetéshez való jog

 

 

Amennyiben a Közalapítvány az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a személyes adatokat törölnie kell, akkor a Közalapítvány minden észszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott adatokat átvevő adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a Közalapítványtól a személyes adatok törlését.

 

Korlátozáshoz való jog  

Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha

–  az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

–  a Közalapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozáshoz való jog esetében meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A Közalapítvány az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesítik, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolják. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimentik, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolják.

Adathordozhatósághoz

való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait széles körben használt formátumban (így különösen .pdf, .doc kiterjesztésű fájlban) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti, hogy közvetlenül a Közalapítvány továbbítsa a személyes adatait más adatkezelő számára.

 

Tiltakozáshoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek jogalapjának alkalmazásával történő kezelése ellen. A Közalapítvány  ekkor megvizsgálja az Ön jogos érdekeit, és elsődlegesen akkor kezelheti a személyes adatokat, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

A Közalapítvány a kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a Közalapítvány a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Közalapítványnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Közalapítvány meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 1. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez a Közalapítvány Adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a fent megadott elérhetőségeken. Az igényérvényesítését, panaszát írásban, elektronikus úton, vagy személyesen – jegyzőkönyvbe rögzítéssel – terjesztheti elő az Adatvédelmi tisztviselőnél. A kérelmet, panaszt az adatvédelmi tisztviselő annak tartalma alapján, 30 napon belül elbírálja, megvizsgálja.

Jogainak érvényesítése céljából a Közalapítvány intézkedéseinek jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy ha az Ön megítélése szerint a Közalapítvány  adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) hatósági eljárását kezdeményezheti.

Közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha az Ön megítélése szerint a Közalapítvány az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a jogszabálysértő eljárása során Önnek kárt okoz.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

Weboldalon használt sütik listája

Süti neve Szolgáltató neve Adattárolási idő Süti funkciója
__sharethis_cookie_test__ bvk.hu session Szükséges
CookieConsent bvk.hu 1 év Szükséges
csrftoken mixcloud.com 1 év Szükséges
JSESSIONID nr-data.net session Szükséges
rc::a google.com folyamatos (persistent) Szükséges
_ga bvk.hu 2 év Statisztikai
_ga mixcloud.com 2 év Statisztikai
_gat mixcloud.com 1 nap Statisztikai
_gid bvk.hu 1 nap Statisztikai
_gid mixcloud.com 1 nap Statisztikai
chid mixcloud.com session Statisztikai
collect google-analytics.com session Statisztikai
mx_t mixcloud.com 10 év Statisztikai
previmpr mixcloud.com session Statisztikai
ads/ga-audiences google.com session marketing
GPS youtube.com 1 nap marketing
IDE doubleclick.net 1 év marketing
p2 scorecardresearch.com session marketing
st_samesite consensu.org session marketing
test_cookie doubleclick.net 1 nap marketing
UID scorecardresearch.com 2 év marketing
UIDR scorecardresearch.com 2 év marketing
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 179 nap marketing
YSC youtube.com session marketing
yt-remote-cast-installed youtube.com session marketing
yt-remote-connected-devices youtube.com folyamatos (persistent) marketing
yt-remote-device-id youtube.com folyamatos (persistent) marketing
yt-remote-fast-check-period youtube.com session marketing
yt-remote-session-app youtube.com session marketing
yt-remote-session-name youtube.com session marketing