I. Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok:

 • Intézmény neve: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
 • Székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.
 • Postai címe: 1364 Budapest 5. Pf. 226B.
 • Telefonszáma: +36 1 268 1800
 • Elektronikus levélcíme: info@bvk.hu
 • Honlapja: www.bvk.hu
 • Ügyféltájékoztatás elérhetőségei: info@bvk.hu; +36 1 268 1800

A szervezeti struktúra

Intézmény szervezeti felépítése, feladatai

Információ tartalom:

Szervezet

A szerv vezetői

Az Intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Információ tartalom:

Elérhetőségek

Az ügyféltájékoztatásért felelős vezető neve, elérhetősége:

(telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 • Név: Skopál Attila általános igazgató
 • Elérhetőség: +36 1 268 1800; kele.janos@bvk.hu
 • Ügyfélfogadási rend: telefon -> H – Cs 10:00 – 15:00

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

 • Neve: Fővárosi Törvényszék
 • Székhelye: 1055 Budapest Markó u. 27.
 • Postai címe: 1363 Budapest Pf. 16.
 • Telefonszáma: +36 1 354 6000
 • Elektronikus levélcíme: ft.elnokseg@birosag.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

Intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok

Közszolgáltatások

Intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás és a közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Információ tartalom:

Szolgáltatásaink

A szerv nyilvántartásai

Intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke,
az Intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja és a másolatkészítés költségei

Nyilvános kiadványok

Intézményszerv nyilvános kiadványainak címei, témájának leírása, a hozzáférés módja és a fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Pályázatok

Intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk.
(A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.)

Hirdetmények

Intézmény által közzétett hirdetmények, közlemények

(A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.)

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve és elérhetősége

Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Miklós Péter
 • elérhetősége: info@doboskohidi.eu

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 • A közzétételi időszakban nincs releváns adat

Intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 • A közzétételi időszakban nincs releváns adat

Közzétételi listák

Az Intézményre vonatkozó különös közzétételi lista

 • A közzétételi időszakban nincs releváns adat

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 • A közzétételi időszakban nincs releváns adat

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 • A közzétételi időszakban nincs releváns adat

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 • A közzétételi időszakban nincs releváns adat

A működés eredményessége, teljesítmény

Intézmény feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Információ tartalom:

Eredményesség

Működési statisztika

Intézménytevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 • Statisztikai adatok

III. Gazdálkodási adatok

Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

Intézményéves (elemi) költségvetései
Információ tartalom:

Költségvetés

Számviteli beszámolók

Intézmény számviteli törvény szerinti beszámolói

A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

A foglalkoztatottak

Intézmény által foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, továbbá az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Információ tartalom:

Foglalkoztatottak

Támogatások

Intézmény költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, célja, összege, a program megvalósítási helye

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány esetében nem releváns.

Üvegzseb

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések: árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott  időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai.

Koncesszió

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány esetében nem releváns.

Egyéb kifizetések

Intézmény által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 • A közzétételi időszakban nincs releváns adat

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 • A közzétételi időszakban nincs releváns adat

Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Egyéb beszerzések

Beszerzési információk: Összegzés a beszerzések tárgyáról, a kapcsolódó ajánlatok számáról és összegéről, valamint a nyertes ajánlattevőkről

 • Beszerzések