2017. július 1-jétől kezdődően a székhely biztosítására kizárólag a rendeletben foglaltaknak megfelelő tartalmú, írásba foglalt megbízási szerződés köthető a székhelyszolgáltatást igénybe vevő (megbízó cég) és a székhelyet biztosító (megbízott) között. Az ilyen szerződéssel egy tekintet alá esik a felek bármely szerződése, ha annak eredményeként biztosítja a cég a székhelyét, azonban az ingatlant ténylegesen nem használja, és a székhelyhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeknek nem a cég törvényes vagy szervezeti képviselője vagy alkalmazottja tesz eleget.

 width=

A székhelyszolgáltatási szerződés nem lehet határozott idejű, kivéve, ha a céget is határozott időre létesítették. Fontos szabály továbbá, hogy a felek a szerződés megkötését követő egy éven belül nem gyakorolhatják a rendes felmondás jogát. Székhely csak olyan ingatlan lehet, amely a megbízott székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, vagy amelyre a használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A cég a szerződésben köteles meghatározni azon iratait (azok fajtáit), amelyeket a székhelyen kíván őrizni, rendelkezésre tartani. Ezen iratok köre a rendelet szerint legalább a cég cégiratait, hatósági engedélyeit, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját jelenti.

A megbízott köteles biztosítani, hogy a cég cégtábláját az ingatlanon, jól látható helyen kifüggesszék, köteles továbbá a cég iratait és esetleges ingóságait az egyéb megbízók, illetve a saját irataitól, ingóságaitól elkülöníteni, valamint tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket vezetni azokról az iratokról és ingóságokról, amelyeket a szerződés alapján tart magánál. A szerződés megszűnésekor a megbízott kötelezettsége a nála lévő iratok, ingóságokat jegyzékkel együtt történő átadása. A legfontosabb feladata, hogy köteles gondoskodni a cégnek címzett küldemények átvételéről és erről egy munkanapon belül értesítenie kell a céget. Kiemelendő ugyanakkor, hogy nincs helye a küldemények megbízott általi továbbküldésének és átirányításának.

A megbízó az adózás rendjéről szóló törvény szerint köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat.

A 2017. július 1-jén már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt a felek kötelesek legkésőbb 2017. augusztus 31-éig a rendeletben előírt feltételeknek megfelelően módosítani, és ha írásbeli szerződés korábban nem jött létre közöttük, akkor a szerződést írásba foglalni. Ez a kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszony 2017. augusztus 31-éig megszűnik.

Joganyag: 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet a székhelyszolgáltatásról

Megjelent: MK 2017/80. (VI. 01.)

Forrás: Jogászvilág